Algemene voorwaarden

1. GRONDBEGINSELEN – Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, die luidens haar bepalingen afgesloten worden, onder voorbehoud van de wijziging van welbepaalde door beide punten door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij gebrek daarvan, genieten zij voorrang op elk beding of elke voorwaarde die ermee in strijd is, en zijn zij van dwingende toepassing. Door het loutere feit van zijn bestelling, erkent de koper dat hij er kennis van heeft genomen, ze aanvaardt en zich naar schikt.

 

2. TEKENINGEN – CREATIES – ONTWERPEN – MODELLEN – PROTOTYPES – Wie ons gelast met een studie, een ontwerp, het maken van een model of van een prototype verbindt zich er daardoor toe om het werk te laten uitvoeren of ons te vergoeden voor de kosten waartoe hij ons heeft aangezet. Behalve voor wat betreft de tekening van een fabrieksmerk, behoudt de ontwerper het artistiek eigendomsrecht van zijn creatie en staat hij, na overeenkomst, enkel zijn recht tot weergave ervan af, onder toepassing van de wettelijke bepalingen.

Het is niet geoorloofd, zonder voorafgaandelijke instemming van de ontwerper, eender welke wijziging toe te brengen aan de creaties, zowel wat betreft de kleur als de tekening. (Wet op de auteursrechten van 22 maart 1866 en 16 april 1934).

De ontwerpen of schetsen die door ons aan de klant worden voorgelegd blijven onze eigendom en mogen in geen geval gereproduceerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming. De ontwerpen die besteld worden door klanten moeten steeds betaald worden. De waarde van de ontwerpen bedraagt 20% van die van het uithangbord met een geïndexeerd minimum van 136,34 EUR.

 

2. Bis BESTEK – De bestekken voor het vervaardigen van nieuwe uithangborden  zijn kosteloos, evenals de bestekken die opgesteld kunnen worden zonder verplaatsing. Anderen moeten steeds betaald worden, in het bijzonder degene die betrekking hebben op herstelling of onderhoud.

 

3. OFFERTES – Zij worden gedaan ten documentaire titel  zonder verbintenis, onder voorbehoud van verkoop  voor de artikelen die in voorraad zijn, en onder voorbehoud van levering door de fabrieken voor de andere. Zij gelden slechts binnen de gestelde termijnen. Indien er geen voorzien is, moeten zij door ons bevestigd worden bij de bestelling. Onze orderbevestigingen, die vergezeld worden van een dubbel, zullen voor ons slechts bindend zijn nadat dit ons gedateerd en ondertekend teruggestuurd werd, met het gevraagde voorschot. De aanwijzigingen welke voorkomen in onze katalogen, prospektussen en tarieven zijn slechts benaderend, en zonder verbintenis. Wij staan niet borg voor de details van de afdrukken die bij onze offertes gevoegd worden.

 

3. Bis INTREKKING VAN DE BESTELLING DOOR DE KOPER – Het intrekken van de bestelling door de klant zal het betalen van een vergoeding van 20 % van het bedrag ervan tot gevolg hebben, ten titel van schadeloosstelling. Deze vergoeding omvat niet de eventueel reeds gemaakte kosten voor tekeningen, verplaatsingen, aanvragen  van vergunningen, commissieloon van de vertegenwoordiger, enz…

 

4. FABRICATIES (Kwantum-toleranties). – Bij reeksuitvoeringen behouden wij ons het recht voor bij levering en facturatie 10 % in meer of min af te wijken van het initieel overeengekomen aantal.

 

5. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN – Degene die wij opgeven zijn steeds benaderend en worden zo nauwgezet mogelijk nageleefd zonder ooit gewaarborgd te zijn. Wat ook de vertraging van een bestelling mag zijn, er wordt steeds gevolg aan gegeven, behalve wanneer een tegenorder door ons aanvaard werd. Alle juridische en/of feitelijke omstandigheden die een correcte uivoering van de contractuele bepaling kunnen verhinderen, schorsen de uitvoering van de leveringen die hervat zullen worden zodra het beletsel verdwenen is. Hetzelfde geldt als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of indien de op te geven inlichtingen ons niet tijdig bereiken. Behoudens uitdrukkelijk bepalen van een onveranderlijke termijn, zal geen enkele vertraging de Koper het recht geven om het contract op te zeggen of zich elders te bevoorraden op onze kosten. Geen vergoeding  of strafbeding mag van ons gevorderd worden.

 

6. PLAATSINGEN – Er wordt steeds van uitgegaan dat deze moeten geschieden  op 3m50 van de grond en op een gladde bakstenen muur. De meerwerken die de hardheid van de muur, het gebrek aan steun, de verwijdering van vaste steunen of de hoogte van de uithangborden met zich meebrengen, zullen in regie worden aangerekend tegen de gangbare prijs.

 

7. SCHADE BIJ HET PLAATSEN – Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor beschadiging toegebracht aan de gevels, (barsten, stof bevuilingen, enz…) of aan andere delen van het gebouw tijdens de plaatsing of het onderhoud dat wij uitvoeren. Dit geldt in het bijzonder voor plaatsingen op marmer, glas, blauwe steen of andere broze materialen, alsook aan de rand van de muren. Onze werklieden handelen volgens de uitdrukkelijke instructies van de klant en uitsluitend op diens risico. Aangezien onze werken goed zichtbaar en gemakkelijk na te gaan zijn, zal de decharge die de klant geeft door het ondertekenen van de verzendingsnota onherroepelijk zijn.

 

8. AANSLUITING, MEERWERKEN EN –LEVERINGEN – Onze prijzen en bestekken worden steeds berekend enkel voor levering en plaatsing van de uithangborden. Zij omvatten bijgevolg de kosten voor aansluiting niet. Deze zullen afzonderlijk aangerekend worden tegen het gangbaar tarief waarvan de klant op eenvoudig verzoek kennis zal gegeven worden, of dat ter inzage ligt op ons kantoor.

 

9. PLAATSVERGUNNING – Op verzoek, ten koste en op verantwoordelijkheid van de klant, kan de leverancier instaan voor alle formaliteiten die vereist zijn voor het bekomen van de nodige vergunningen van overheidswege. Hij zal daartoe alle nodige plans, schetsen en inlichtingen verstrekken. De klant zal alle onontbeerlijke stappen ondernemen  om de toestemming te bekomen van de eigenaars en geburen wanneer deze nodig mocht zijn, alsook alle stappen bij de elektriciteitsverdeler. Van zijn kant moet de leverancier hem alle nodige inlichtingen verstrekken. De klant blijft verantwoordelijk voor de vergunningen.

 

10. CONTROLES – De controles en nazichten van de apparatuur van fluorescentiebuizen, zoals voorzien door artikels 75 en volgende van het Koninklijk Besluit van 28 december 1931 komen ten laste van de klant. Deze zal zelf voorzien in het aanstellen van de instelling of agent voor controle die gelast zal worden met het toezicht over de installatie, behoudens wanneer dit toezicht uitgevoerd wordt door een bijzonder agent die afgevaardigd is door de uitbater van het net. Het is vanzelfsprekend dat de installateur binnen de kortst mogelijke tijd alle wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur zal aanbrengen, om dewelke de bijzondere agent verzoekt, in uitvoering van de technische voorschriften en reglementen die gelden op het ogenblik van de bestelling. De wijzigingen van vergissingen in de plaatsing of de leveringen zijn kosteloos, ingeval van betwisting zal de klant een recht van verhaal hebben voor de Belgische Vereniging voor Licht-decoratie en Uithangborden, Louisalaan 500 te 1050 Brussel, die onmiddellijk tussenbeide zal komen om het probleem op te lossen.

 

11. WAARBORG – De apparatuur is gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf haar levering, gewaarborgd tegen constructiefouten en gebreken aan de geleverde materialen. Deze waarborg dekt de lampen niet. De installateur verbindt er zich toe om de toestellen en materialen die onder de waarborg vallen en die niet aan de vereiste kwaliteit beantwoorden kosteloos te vervangen, maar de klant verzaakt eraan om buiten de vervanging van bedoelde toestellen of materialen, enige vergoeding te vorderen van welke aard ook. Bedoelde waarborg zal nochtans enkel gelden inzoverre de gebreken van de apparatuur of de gebruikte materialen te wijten zijn aan een daad van de installateur en niet aan deze van een derde, die de klant verzocht heeft om er wijzigingen aan toe te brengen, of nog van een onvoorzienbaar schadegeval of van overmacht.

 

12. DE BETALING

1.  Betalingsvoorwaarden

Alle installaties zijn als volgt betaalbaar:

  • bij de bestelling 50 %
  • gedurende de uitvoering van de werken 25 %
  • na ontvangst van de installatie 25 %

De leveringstermijn gespecifieerd in het bestek zal slechts beginnen lopen vanaf de ontvangst van de eerste betaling hierboven voorzien en eveneens vanaf het verkrijgen van de eventuele onmisbare machtigingen  tot uitvoering  van het werk. De tweede betaling kan geschieden op aanvraag van de leverancier welke moet rekenschap geven van de vooruitgang van de werken.

2.  Vertraging van betaling

Bij niet-betaling op de overeengekomen vervaldagen blijft het totale bedrag automatisch eisbaar. De niet op de gestelde vervaldag voldane facturen, geven zonder enige verdere aanmaning, recht op 10 % verhoging van het factuurbedrag en een intrest van 12 %.

3.  Klachten

Geen enkele weigering van betaling kan aanvaard worden wegens een geschil opgeworpen door de klant, deze laatste heeft steeds verhaal op de gebreke blijvende leverancier.

 

13. BEVOEGDE RECHTBANK – Enkel de rechtbanken van het arr. Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van  elk geschil dat zou kunnen oprijzen tussen de leverancier en de klant om het even waar hij het contract is aangegaan of waar het moet uitgevoerd worden: het opmaken van handelspapieren impliceert geen vernieuwing van een schuldvordering.

 

14. INBREUKEN – Het aanvaarden van de bestelling impliceert het formeel akkoord van de aankoper met alle voorwaarden hierboven vermeld, geen enkel ervan mag beschouwd worden als louter formeel of als een vorm van  dreiging. Enkel de inbreuken, uitdrukkelijk vermeld in een geschrift uitgaande van de leverancier, zullen aanvaard worden